Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito (“Patakaran sa Pagkapribado”) ay itinatakda ng Colu  Technologies (US) Inc. at ng parent company na Colu Technologies Ltd. (Israel), na  magkasamang tinutukoy sa patakaran bilang “Colu,” “kami,” “namin,” at/o “amin.”  Ipinapaliwanag nito kung paano namin maaaring kunin, i-store, gamitin, at isiwalat ang  impormasyon kapag ina-access o ginagamit mo (1) ang aming website na matatagpuan sa  www.Colu.com (ang “Website”); (2) aming mga mobile application kung saan naka-post ang  Patakaran sa Pagkapribado na ito (sama-samang tinatawag na “Application” o “App”); at (3)  anumang serbisyo, content, at feature na ginawa naming available sa pamamagitan ng Website  o Application (tinatawag na “Mga Serbisyo” kasama ng Website at Application).  Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa Mga Serbisyo, pinapayagan mo ang aming  pagkuha, pag-store, paggamit, at pagsisiwalat ng iyong impormasyon gaya ng inilalarawan sa  Patakaran sa Pagkapribado na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa bawat probisyon ng  Patakaran sa Pagkapribado na ito, hindi mo magagawang i-access ang, mag-sign up sa, o gamitin  ang Mga Serbisyo. 

1. Panimula 

Ang Colu ay nagkakaloob sa mga munisipalidad at county sa United States ng mga serbisyong  ginawa upang mahikayat ang civic engagement, maisulong ang mga layunin ng County,  mahimok ang lokal na paggastos, at masuportahan ang mga lokal na negosyo. Ginagawa ito sa  pamamagitan ng technological platform ng Colu, na kinabibilangan ng Application. Ang  Application ay inilo-localize sa bawat isa sa Mga County na kumuha sa Colu (tutukuyin ang  bawat isa sa mga ito bilang “County”); ipinagkakaloob sa iyo ng County ang sarili nitong mga  serbisyo sa pamamagitan ng Application, kasama ang, hal., reward program ng county (ang  “Reward Program”).  

Habang ipinagkakaloob namin ang aming mga serbisyo sa Mga County, kinukuha, sino-store,  ginagamit, at isinisiwalat namin ang ilang partikular na uri ng impormasyon tungkol sa mga user  ng Application (“Mga User”). Kasama sa impormasyong ito ang impormasyong makakatukoy sa  iyo (“Personal na Impormasyon”). Naninindigan ang Colu na ituturing nito ang iyong Personal na  Impormasyon nang may respeto at sensitivity. Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa  patakaran sa pagkapribado na ito o kaugnay ng kung paano namin ginagamit ang iyong personal  na data, makipag-ugnayan sa amin sa Privacy@Colu.com.  

Pakitandaan na maaari din naming kunin, gamitin, at ibahagi/lisensyahan ang aggregated data at  iba pang uri ng anonymized data gaya ng pang-istatistika o demograpikong data para sa  anumang layunin. Ang aggregated/anonymized data ay maaaring kunin sa iyong Personal na  Impormasyon pero hindi ito itinuturing na Personal na Impormasyon dahil hindi ka nito  matutukoy nang personal. Halimbawa, maaari naming pagsama-samahin ang data ng iyong  paggamit sa App upang kalkulahin ang porsyento ng mga user na nag-a-access sa isang  partikular na feature ng App. Bilang isa pang halimbawa, maaari naming isama ang data ng iyong 

mga pagbiling kwalipikado para sa mga reward sa data ng iba pang user at ibahagi ito  (anonymized) sa County (o mga third-party na sponsor), upang masuri ang mga resulta ng  campaign na nag-aalok ng reward sa ilalim ng Rewards Program. Gayunpaman, kung isinama o  ikinonekta namin ang Aggregated Data sa iyong personal na data upang matukoy ka nito,  ituturing namin ang pinagsamang data bilang Personal na Impormasyon na gagamitin alinsunod  sa Patakaran sa Pagkapribado na ito. 

Regular naming sinusuri ang aming Patakaran sa Pagkapribado at maaari namin itong baguhin  paminsan-minsan sa pamamagitan ng pag-post ng binagong bersyon at pag-update sa ‘Petsa ng  Pagkakaroon ng Bisa’ sa itaas. Ang binagong bersyon ay magkakaroon ng bisa sa “Petsa ng  Pagkakaroon ng Bisa” na nakatala. Bibigyan ka namin ng makatuwirang paunang abiso  ng mahahalagang pagbabago sa kung paano namin ginagamit ang iyong impormasyon, sa  pamamagitan ng email o iba pang paraan, ngunit sa pamamagitan ng email ang opsyong mas  gusto namin. Maaari din kaming magbigay ng abiso ng mga pagbabago sa iba pang sitwasyon.  Kung hindi ka nasisiyahan sa mga pagbabagong ito, maaaring mong ihinto ang paggamit mo ng  Application. 

Ang Application ay naglalaman ng mga link papunta sa at mula sa mga website at platform ng  mga third party, gaya ng mga merchant, social platform, at iba pa. Pakitandaan na ang mga  website, platform, at anumang serbisyong maaaring ma-access sa pamamagitan ng mga ito ay  may kani-kanilang patakaran sa pagkapribado at hindi namin tinatanggap ang  anumang responsibilidad o sagutin para sa mga patakarang ito o para sa anumang personal na  data na maaaring kunin sa pamamagitan ng mga website, platform, o serbisyong ito, gaya ng  data sa pakikipag-ugnayan at data ng lokasyon. Pakisuri ang mga patakarang ito bago ka  magsumite ng anumang personal na data sa mga website at platform na ito o bago mo gamitin  ang mga serbisyong ito. 

2. Mga Uri ng Pribadong Impormasyong Kinukuha Namin at Kung Paano Namin Ito Kinukuha  Impormasyong ibinibigay mo sa amin. Ito ay impormasyong tungkol sa iyo, kasama ang Personal  na Impormasyon, na sumang-ayon kang ibibigay mo sa amin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga  form sa Application o Website, o kaya sa pamamagitan ng pagsusumite ng naturang  impormasyon, hal., sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin (halimbawa, sa pamamagitan  ng email o chat) o sa pamamagitan ng telepono. Kasama rito ang impormasyong ibinibigay mo  kapag nagparehistro kang gamitin ang Application (gaya ng iyong pangalan at email address),  nagbahagi ka ng data sa pamamagitan ng mga social media function ng Application, kung  available, sumali ka sa paligsahan, promotion, o survey, at kapag nakipag-ugnayan ka sa amin para  sa customer service o technical support para sa Mga Serbisyo. Kung makikipag-ugnayan ka sa  amin, maaari kaming magtabi ng record ng komunikasyong iyon.  

Sa pag-sign up sa Application, malinaw kang pumapayag na makatanggap ng mga text message  sa mobile phone, push notification, at email mula sa amin o sa County sa numero ng mobile  phone at email address na ibinigay mo sa amin, pati mga komunikasyon para sa marketing at 

promotion. Maaari kang mag-opt out sa pagtanggap ng mga email at text message para sa  marketing at promotion sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga nauugnay na setting sa App o  sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa chooselocalsmc@colu.com. Maaari mo ring  sundin ang mga tagubilin sa pag-unsubscribe sa anumang email para sa promotion na  matatanggap mo. Pakitandaan na ang ilang partikular na mensaheng nauugnay sa Mga Serbisyo  na ipapadala namin (kasama ang mga email na maaari naming ipadala sa ngalan ng County) ay  kinakailangan para gumana at magamit nang maayos ang Mga Serbisyo at maaaring hindi ka  makapag-opt out sa mga mensaheng iyon. Maaari kang mag-opt out sa pagtanggap ng mga  notification sa telepono sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga kagustuhan sa iyong mobile  phone.  

Impormasyong Nakuha sa Mga Device. Kapag ina-access o ginagamit mo ang Mga Serbisyo sa  pamamagitan ng computer o mobile device, kasama ang, nang walang limitasyon, desktop  computer, laptop, mobile phone, tablet, o iba pang electronic device (tinatawag na “Device” ang  bawat isa), maaari kaming kumuha ng impormasyon mula sa iyong Device, gaya ng uri at  manufacturer ng iyong Device, operating system at bersyon ng iyong Device, iyong mobile carrier,  mga identifier ng iyong Device, numero ng iyong mobile phone, iyong IP address, uri ng browser  mo, uri ng iyong koneksyon sa network, impormasyon tungkol sa webpage na nag-refer sa iyo sa  Website o binisita mo bago bisitahin ang Website, at iyong gawi at aktibidad sa Website at  Application. Kasama dito ang, halimbawa, mga detalye ng iyong paggamit sa App, gaya ng mga  detalye ng iyong paglahok sa mga alok na reward sa App, natitira mong reward at impormasyon  tungkol sa mga reward na ibinigay sa iyo at ni-redeem mo sa pamamagitan ng Application sa mga  tindahan ng alinman sa Mga Redeeming Merchant (tinatawag na “Redemption Purchase” ang  bawat isa).  

Dagdag pa rito, kung ida-download mo ang Application sa iyong mobile Device, maaari kaming  kumuha ng impormasyon mula sa iyong mobile Device tungkol sa iyong lokasyon. Maaari naming  gamitin ang impormasyong ito upang bigyan ka ng mga naka-target na alok at abisuhan ka tungkol  sa mga kalapit na third-party na lokasyon kung saan mo magagamit ang Mga Serbisyo. Maaari  kang mag-opt out sa pagkuha ng data ng lokasyon anumang oras sa pamamagitan ng pagbabago  ng mga setting sa iyong mobile Device o iyong mga kagustuhan sa mga setting ng App.  Gayunpaman, kung gagawin mo ito, maaaring maging hindi available sa iyo ang ilang partikular  na feature ng Mga Serbisyo o maaaring maging limitado ang performance ng o hindi talaga  gumana ang ilang partikular na feature ng Mga Serbisyo. 

Impormasyong Nakuha ng Mga Cookie at Mga Katulad na Tracking Technology. Kapag ina-access  o ginagamit mo ang Mga Serbisyo, maaari kaming maglagay ng maliliit na data file sa iyong Device  na nagtatalaga ng mga random at natatanging numero sa iyong Device para mabigyang-daan  kaming tukuyin ang iyong Device kapag ginagamit mo ang Mga Serbisyo. Ang mga data file na ito  ay maaaring mga cookie, mga pixel tag, iba pang local shared object, o mga katulad na teknolohiya  na ibinibigay ng iyong browser o mga nauugnay na application (sama-samang tinatawag na “Mga 

Cookie”). Maaari kaming gumagamit ng Mga Cookie para tukuyin ang iyong device, pamahalaan  at i-store ang iyong mga setting at kagustuhan para sa Mga Serbisyo, pahusayin ang Mga Serbisyo,  alukin ka ng mga naka-target na produkto at serbisyo, at kumuha at sumuri ng impormasyon  tungkol sa iyong pag-access at paggamit sa Mga Serbisyo. Maaaring kasama sa Mga Cookie na  ginagamit namin kaugnay ng Mga Serbisyo ang mga sumusunod:  - Mga Session Cookie: Ang Mga Session Cookie ay mga pansamantalang Cookie na nag-e-expire at  awtomatikong nabubura kapag isinara mo ang window ng iyong browser. Maaari kaming  gumamit ng mga session Cookie para bigyan ka ng access sa content at mag-enable ng mga  pagkilos na magagawa mo lang kapag naka-log in ka sa iyong Account. 

- Mga Persistent Cookie: Ang Mga Persistent Cookie ay Mga Cookie na karaniwang napakatagal  bago mag-expire at mananatili sa iyong browser hanggang sa mag-expire ang mga ito o hanggang  sa manual mong i-delete ang mga ito. Maaari kaming gumamit ng mga persistent Cookie para mas  maunawaan ang mga pattern ng paggamit para mapahusay namin ang Mga Serbisyo. Halimbawa,  maaari kaming gumamit ng persistent Cookie upang maiugnay ka sa iyong Account o tandaan ang  mga pinili mo para sa Mga Serbisyo. 

- Mga Third-Party Cookie: Maaari naming payagan ang ilang partikular na third party na maglagay  ng Mga Cookie sa pamamagitan ng Mga Serbisyo upang mabigyan kami ng insight tungkol sa mga  paggamit ng Mga Serbisyo at demograpiko ng user. Ang mga third party na ito ay maaaring  gumamit ng Mga Cookie para kumuha ng impormasyon tungkol sa iyong mga aktibidad online sa  paglipas ng panahon at sa iba't ibang website kapag ina-access o ginagamit mo ang Mga Serbisyo.  Halimbawa, maaari kaming gumamit ng Google Analytics upang suriin ang mga pattern ng  paggamit para sa Website at Application. Maaaring gumawa ng Cookie ang Google Analytics  upang kumuha ng impormasyon tungkol sa iyong pag-access at paggamit sa Website at  Application na maaaring gamitin ng Google upang mangalap ng mga ulat tungkol sa aktibidad para  sa amin at magkaloob ng iba pang nauugnay na serbisyo. Ang iyong web browser ay maaaring  awtomatikong magpadala ng ilang partikular na impormasyon sa Google, gaya ng web address ng  page na binibisita mo at iyong IP address. Upang mag-opt out sa Google Analytics kaugnay ng Mga  Serbisyo, bisitahin ang page sa pag-opt out ng Google Analytics at i-install ang add-on para sa  iyong browser. Para sa higit pang detalye tungkol sa pag-install at pag-uninstall ng add-on,  pakitingnan ang mga nauugnay na resource ng tulong para sa iyong partikular na browser. Hindi  namin kinokontrol ang paggamit ng mga third party ng Mga Cookie o mga katulad na tracking  technology. Ang naturang paggamit ay napapailalim sa mga patakaran sa pagkapribado ng mga  kaukulang third party. 

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa Mga Serbisyo, pinapayagan mo ang paglalagay ng  Mga Cookie sa iyong Mga Device gaya ng inilalarawan sa Patakaran sa Pagkapribado na ito. Kung  ayaw mong makatanggap ng Mga Cookie sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, maaari mong  kontrolin kung paano tumutugon ang iyong browser sa Mga Cookie sa pamamagitan ng  pagsasaayos sa mga setting ng pagkapribado at seguridad ng iyong web browser. Maliban na lang  kung itinakda mo ang mga setting ng iyong browser na tanggihan ang lahat ng Cookie, maaaring 

mag-isyu ng Mga Cookie ang aming mga system kapag ina-access o ginagamit mo ang Mga  Serbisyo. Kung itatakda mo ang mga setting ng iyong browser na tanggihan ang lahat ng Cookie,  maaaring maging limitado ang performance ng o hindi talaga gumana ang ilang partikular na  feature ng Mga Serbisyo. 

Dagdag pa rito, kami at ang mga third party na provider na ginagamit namin ay maaaring gumamit  ng Mga Cookie sa mga mensahe sa email namin sa iyo (kasama ang mga email na maaaring  ipinapadala ng Colu sa ngalan ng County na nagpapatakbo ng App na ginagamit mo) upang  matulungan kaming i-track ang mga rate ng pagsagot sa email, matukoy kapag binasa ang aming  mga email, at i-track kung fino-forward ang aming mga email. Ang ilan sa aming mga mensahe sa  email ay maaaring may “mga click-through URL” na naka-link sa content sa Website o Application.  Tina-track namin ang click-through data upang matulungan kaming maunawaan at suriin ang  interes sa mga paksa at paggamit sa Mga Serbisyo.  

Impormasyong Nakuha sa Mga Third-Party na Vendor ng Impormasyon ng Payment Card:  Ang Reward Program na ipinagkakaloob ng County sa pamamagitan ng App ay maaaring  magbigay-daan sa iyong makatanggap ng reward points para sa mga kwalipikadong pagbili sa ilang  partikular na lokal na merchant, tulad ng tinukoy sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng User ng App  [Link]. Upang makatanggap ng naturang reward points para sa mga kwalipikadong pagbili,  hihilingin sa iyong mag-link ng payment card o mga payment card sa iyong App account sa  pamamagitan ng pagbibigay sa aming third-party na vendor ng mga identifier at impormasyon sa  pag-log in ng naka-link na financial account, at/o katulad na impormasyon (sama-samang  tinatawag na “Impormasyon sa Pag-log in ng Account”). Ang naturang Impormasyon sa Pag-log in  ng Financial Account ay kinukuha ng aming vendor ng impormasyon sa pagbabayad na Plaid  Technologies, Inc. (“Plaid”), alinsunod sa mga tuntunin at kondisyon ng patakaran sa  pagkapribado nito (matatagpuan dito: https://plaid.com/legal/#privacy-policy), at isang  encrypted token lang ang ibinibigay sa amin ng Plaid kaugnay nito. Wala kaming access sa  mismong Impormasyon sa Pag-log in ng Financial Account mo.  

Kapag nakapag-link ka na ng payment card (o mga card) sa App, matatanggap ng Colu mula sa  Plaid ang impormasyon mula sa financial account na nauugnay sa payment card, gaya ng  Impormasyon tungkol sa mga transaksyon hal., halaga, petsa, payee, uri, dami, presyo,  lokasyon, at paglalarawan ng transaksyon (“Impormasyon ng Transaksyon”) pati na rin  pangkalahatang impormasyon tungkol sa financial account at anumang account na nauugnay dito,  gaya ng pangalan ng pinansyal na institusyon, pangalan ng account, uri ng account, pagmamay ari sa account ng financial account at ang huling 2-4 na alphanumeric character ng opisyal na  account number ng isang account.  

Sa pamamagitan ng pag-link ng iyong payment card:  

(1) Kinikilala mo at sumasang-ayon ka na kung at hangga't kinukuha ng o tina-transfer sa Plaid  Technologies, Inc. (“Plaid”) ang Impormasyon sa Pag-log in ng Financial Account mo, iyong  Personal na Impormasyon, Impormasyon ng Transaksyon mo, o anupamang  impormasyon, ang mga tuntunin at kondisyon ng patakaran sa pagkapribado ng Plaid 

(matatagpuan dito: https://plaid.com/legal/#privacy-policy) ang sasaklaw sa paggamit ng  Palid ng naturang impormasyon, at malinaw kang sumasang-ayon sa mga tuntunin at  kondisyon ng patakaran sa pagkapribado ng Plaid. Malinaw mong ibinibigay sa Plaid ang  karapatan, kapangyarihan, at awtoridad na i-access at i-transmit ang iyong impormasyon  kung makatuwiran itong kinakailangan ng Plaid para ipagkaloob sa iyo ang mga serbisyo  nito. 

(2) Pinapahintulutan mo ang Colu na tanggapin, iproseso, at i-store ang impormasyong  ibinibigay ng Plaid gaya ng inilalarawan sa itaas, at i-monitor ang Impormasyon ng  Transaksyon sa financial account na nauugnay sa iyong naka-link na payment card  kaugnay ng pagtukoy ng mga posibleng kwalipikadong pagbili sa ilalim ng Reward Program  ng County.  

Pakitandaan na hindi ka obligadong mag-link ng payment card sa App, at maaari kang mag-opt  out sa pagkuha ng impormasyon, pagpoproseso, at pag-monitor ng transaksyon sa (mga) payment  card na ini-link mo sa pamamagitan ng pag-delink ng mga ito sa pamamagitan ng Application.  Gayunpaman, kung hindi ka magli-link ng payment card, hindi mo magagamit ang mga alok na  reward na nakabatay sa pagsasagawa ng mga kwalipikadong pagbili sa mga lokal na merchant,  kung sakaling mag-umpisa ng mga ganoong alok na reward ang County.  

Impormasyon mula sa Iba pang Third Party at Source na Available sa Publiko  Maaari kaming makatanggap ng personal na data tungkol sa iyo mula sa mga third party at  pampublikong source, gaya ng data mula sa mga analytics provider, at pangalan, impormasyon sa  pakikipag-ugnayan, larawan sa profile, at iba pang impormasyon sa account/profile mula sa mga  social network gaya ng Facebook at mga provider gaya ng Apple kung pipiliin mong magparehistro  sa App sa pamamagitan ng mga serbisyong ito (kung sakaling magkaroon ng ganitong opsyon). 

3. Paano Namin Ginagamit ang Pribadong Impormasyon 

Maaari naming gamitin ang Personal na Impormasyon para sa mga layuning inilalarawan sa ibang  bahagi ng Patakaran sa Pagkapribado na ito, at nang internal para sa aming mga pangkalahatang  layuning komersyal, na bukod sa iba pang bagay ay kinabibilangan ng: 

● pag-aalok at pagpapahusay ng Mga Serbisyo at mga serbisyo ng County, kasama ang  pagpapayo sa County tungkol sa paggawa at pag-personalize ng content at mga alok  na reward; 

● pagsusuri sa paggamit ng Mga Serbisyo at mga serbisyo ng County; 

● pagbibigay sa iyo ng babala tungkol sa mga isyu sa pagiging compatible ng software; ● pagpapadala ng anumang abiso o alerto at komunikasyon na nauugnay sa iyong  paggamit ng Mga Serbisyo o mga serbisyo ng County, pati sa ngalan ng County; ● para sa marketing at advertising, pati sa ngalan ng County, na kinabibilangan ng  pagpapadala sa iyo ng promotional material o mga espesyal na alok sa ngalan namin  o sa ngalan ng County o iba pang third party, sa kondisyong hindi ka pa nag-opt out  sa pagtanggap ng mga naturang komunikasyon;

● pagtupad sa mga kontratang sinang-ayunan natin, ang aming kontrata sa County, at  pagtulong sa County sa pagtupad nito sa mga kontratang sinang-ayunan ninyo; ● pag-aalok sa iyo ng iba pang produkto, programa, o serbisyo na sa tingin namin o ng  County ay interesante; 

● pagsasagawa ng pananaliksik sa merkado, pagpaplano ng proyekto, pagbuo ng  produkto, pag-troubleshoot ng mga problema, at pagsusuri ng gawi ng user; ● pagtukoy, pagpigil, at pag-imbestiga sa aktwal o pinaghihinalaang panloloko, pag hack, paglabag, o iba pang maling gawi na may kinalaman sa Mga Serbisyo; ● pagsunod sa anumang naaangkop na batas at regulasyon at pagsagot sa mga  kahilingang naaayon sa batas; 

● Pag-imbestiga at pagresolba sa mga reklamo, pagtatanggol laban sa mga legal na claim  at posibleng paglilitis, pati sa ngalan ng County  

4. Paano Kami Nagbabahagi ng Impormasyon 

Maaari kaming magbahagi ng Anonymous/Aggregated na Impormasyon sa mga third party, gaya  ng inilalarawan sa iba pang bahagi ng Patakaran sa Pagkapribado na ito at para sa aming mga  layuning komersyal.  

Hindi kami nagbabahagi ng Personal na Impormasyon sa aming mga affiliate o third-party na  service provider, maliban kung inilalarawan sa ibang bahagi ng Patakaran sa Pagkapribado na ito  at sa mga sumusunod: 

● Sa County: Gaya ng nabanggit, ang Colu ay isang service provider ng County; ang  impormasyong kinukuha, ipinoproseso, at tina-transmit ng Colu sa pamamagitan ng o  kaugnay ng Mga Serbisyo, pati ang iyong Personal na Impormasyon, ay maaaring kunin at  iproseso sa ngalan ng County, o kaya ay kaugnay ng pagkakaloob ng County ng mga  serbisyo sa pamamagitan ng Application at alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng  User. Samakatuwid, maaaring ibahagi ng Colu sa County ang lahat ng kategorya ng  impormasyon, kasama ang iyong Personal na Impormasyon, maliban sa Data ng  Transaksyon at anupamang Personal na Impormasyon na nauugnay sa financial account  na ibinigay ng Plaid sa Colu, na hindi ibabahagi sa County. Sa kabila ng pagbubukod na ito,  maaaring magbahagi ang Colu sa County ng anonymized at/o aggregated na  impormasyon, pati ang nauugnay sa mga posibleng kwalipikadong transaksyon batay sa  impormasyong natanggap mula sa Plaid. 

● Sa Mga Merchant: Sa ngalan ng County, maaari naming ibahagi ang iyong Personal na  Impormasyon sa mga merchant kung saan ka nagsagawa ng posibleng kwalipikadong  pagbili sa ilalim ng mga tuntunin ng Reward Program, upang ipaalam sa mga ito kung saan  naganap ang isang transaksyon kung kailangang kumpirmahin ng merchant ang isang  partikular na transaksyong naganap; halimbawa, maaari naming ibahagi ang petsa ng  iyong pagbili at halaga ng iyong binili upang ma-verify ng merchant ang iyong pagbili sa  mga record nito o makumpirma nito kung may nawawala o pinagtatalunang transaksyon.  Maaari naming ibahagi sa Mga Redeeming Merchant ang katulad na impormasyon, sa 

ngalan ng County, upang mag-verify ng Redemption Purchase at mga detalye nito. Dagdag  pa rito, ibabahagi namin sa Mga Redeeming Merchant ang iyong buong pangalan (gaya  kung paano mo ito inirehistro sa App).  

● Maaari din naming ibahagi ang ilan sa o ang lahat ng iyong Personal na Impormasyon – sa alinman sa aming mga parent company, subsidiary, joint venture, o iba pang  kumpanyang hawak namin; 

kapag hiniling o pinahintulutan mo ito, o para magkaloob ng serbisyong hiniling  mo; 

sa Mga Third-Party na Service Provider na nagkakaloob ng mga serbisyo upang  suportahan ang Mga Serbisyo, gaya ng pagsusuri ng data, pagpapadala ng email,  pag-host, infrastructure, storage ng network, customer service, technical support,  at mga serbisyo sa promotion na napapailalim sa mga obligasyon sa kontrata  upang panatilihing kumpidensyal ang impormasyong ibinibigay namin sa mga ito.  

upang sumunod sa mga naaangkop na batas, patakaran, at regulasyon, at upang  sumunod sa mga pampamahalaan at panregulatoryong kahilingan, utos ng  hukuman, at subpoena; 

upang protektahan ang aming mga karapatan, ari-arian, at kaligtasan, at ang mga  karapatan, ari-arian, at kaligtasan ng County at ng ibang tao 

upang ipatupad ang aming mga karapatang magmumula sa anumang kontratang  sinang-ayunan natin, kasama ang Mga Tuntunin ng Serbisyo, upang ipatupad ang  mga karapatang magmumula as anumang kontratang sinang-ayunan ninyo ng  County, kasama ang Mga Tuntunin ng Paggamit ng User; 

Kung sakaling magkaroon ng corporate sale, merger, reorganization, pagbebenta  ng mga asset, dissolution, o katulad na pangyayari, maaaring ibahagi at maaaring  maging bahagi ng mga ita-transfer na asset ang Pribadong Impormasyon.  5. Seguridad  

Pinapahalagahan namin ang seguridad ng iyong Personal na Impormasyon. Gumagamit kami ng  mga teknikal, pisikal, at pang-administratibong pag-iingat, na kinabibilangan ng, ngunit hindi  limitado sa, mga firewall, technique sa encryption, at pamamaran sa pag-authenticate upang  mapanatili ang seguridad ng iyong Impormasyon. Sa kasamaang-palad, hindi magagarantiyang  100% secure ang anumang pagkuha o pag-transmit ng impormasyon sa pamamagitan ng Internet  o iba pang network ng komunikasyong naa-access ng publiko, at samakatuwid, hindi namin  magagarantiya ang seguridad ng anumang naturang impormasyon. Hindi namin responsibilidad  ang paglusot sa anumang setting ng privacy o panseguridad na feature. Sumasang-ayon kang hindi  kami magkakaroon ng anumang sagutin para sa maling paggamit, pag-access, pagkuha, pag delete, o pagsisiwalat ng iyong Impormasyon.  

Maaari ka naming bigyan ng opsyong protektahan ang access sa App gamit ang isang  code/password na pipiliin mo. Lubos naming inirerekomendang huwag mong sabihin sa kahit sino 

ang iyong password. Hindi namin hihingin ang iyong password sa anumang komunikasyong hindi  mo hiningi (gaya ng mga liham, tawag sa telepono, o mensahe sa email).  

6. Impormasyon ng Mga Bata  

Hindi ginawa ang Mga Serbisyo para sa mga bata, at hindi namin sinadyang subukang mangalap o  tumanggap ng impormasyon mula sa mga bata sa Mga Serbisyo. Kung mapag-alaman naming  kumuha o tumanggap kami ng personal na impormasyon mula sa isang batang wala pang 13  taong gulang nang walang pag-verify ng pahintulot ng magulang, magsasagawa kami ng mga  hakbang upang sumunod sa anumang naaangkop na legal na rekisito upang alisin ang naturang  Impormasyon. Makipag-ugnayan sa amin kung sa palagay mo ay nagkamali kami sa pagkuha o  hindi namin sinasadyang kumuha ng Impormasyon mula sa isang batang wala pang 13 taong  gulang. 

7. Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan  

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa Patakaran sa Pagkapribado na ito o sa Mga  Serbisyo, makipag-ugnayan sa amin sa Privacy@colu.com.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------